REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zde uvedené osoby. Ostatní terapeuté kteří jsou a nebo budou uvedeni v sekci: www.tantra-ns.cz/terapeuti/, jsou pouze podnájemci v prostorách studia na adrese Národní obrany 22, Praha 6, 5. patro. Je s nimi podepsána smlouva o podnájmu. A tudíž za uzavírání jejich smluv a kvality služeb, neneseme žádnou odpovědnost, než tu ve s nimi uzavřené podnájemní smlouvě. Případné reklamace tedy musíte řešit s nimi.

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb nabízených na webovém rozhraní www.tantra-ns.cz a www.topbody.cz.

Bohdana Janatová  IČ: 43648339

Jan Janata               IČ: 13823761

zapsaná v živnostenckém rejstříku.
Adresa pro doručování: U Zlatého potoka 266, 25163 Kunice
Telefonní číslo: +420 728125831; +420 605832121
Kontaktní e-mail: topbody@topbody.cz

1. Vady našich služeb

Jako organizátor služeb odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály apod.);
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • služba trvá po uvedenou dobu.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Služby je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání služby.

3. Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu vzdělávací akce);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, pokynů poskytovatele a právních předpisů.

4. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
 • Reklamaci lze uplatnit e-mailem na topbody@topbody.cz či písemně doporučeně poštou na adresu sídla společnosti. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 30. 6. 2018.


Formulář pro odstoupení od smlouvy


Reklamační protokol